Kasie PPM

Kasie PPM ( Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat )

  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan.
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  1. penyediaan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
  2. penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja pemberdayaan masyarakat;
  3. penyediaan bahan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  4. penyediaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
  5. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  6. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.